14 January, 2011

WAAROM N BESLOTE KORPORASIE

Waarom ‘n BK?

Die wet op Beslote Korporasies is ingedien om die statutêre (wetlike) vereistes minder te maak vir klein besighede.   ‘n BK stel klein sake ondernemings in staat om wetlike status te verkry met baie minder vereistes om aan te voldoen as ‘n maatskappy (PTY).   Die oorheersende kenmerk van ‘n BK is die nie so gekompliseerde en makliker administreerbare entiteit, eerder as die kompleksiteit van ‘n maatskappy.   ‘n BK is nie ‘n maatskappy nie.

 • Afkortings:

 • Wet -Wet op Beslote Korporasies, nr69 van 1984 (soos gewysig)
 • Korporasie / BK -Beslote Korporasie
 • Maatskappy -Maatskappy ingevolge die Maatskappywet, nr61 van 1973 (soos gewysig)
 • Registrateur -Registrateur van Beslote Korporasies
 • Inkomstebelastingwet -Inkomstebelastingwet, nr58 van 1963 (soos gewysig)
 • Regulasies -Beslote Korporasies se Administratiewe Regulasies, 1984 (soos gewysig)

Die aard van ‘n BK 

‘n BK kan ‘n geskikte vorm wees vir ‘n klein besigheid wat besit word deur ‘n paar persone wat aktief betrokke is by die bestuur van die besigheid.   Daar word geen onderskeid, soos in die geval van maatskappye, tussen die eienaars en die bestuur van ‘n BK gemaak nie.   In die praktyk word die BK deur ‘n wye verskeidenheid ondernemings as hulle handelsmeduim gebruik.   Hierdie besighede wissel ook in grootte van klein eenmansake tot ‘n paar groot BK’s.   Die lede van ‘n BK is geregtig daarop om deel te hê aan die bestuur van die besigheid en om namens die BK op te tree.

Eienskappe van ‘n BK

 • ‘n Bk is ‘n regspersoon, dit beteken dat die BK wetlik soos ‘n natuurlike persoon, soos ek en jy, gesien word met dieselfde voordele ( die wins is die BK sin ) en nadele ( die inkomstebelasting is ook die BK sin! ).
 • ‘n BK het dus die mag en bevoegdheid van ‘n ten volle handelsbevoegde natuurlike persoon.
 • Net eers die volgende oor die wins: dit behoort aan die BK en die BK betaal die inkomstebelasting daarop, maar die beteken nie dat die lid ( ek en jy ) nie van die wins mag kry nie!  Die wins word wel verdeel tussen die lede soos deur hulle ooreengekom ( of geneem deur die enigste lid. ) in die vorm van ledevergoeding,   waarop die lid/e dan inkomstebelasting moet betaal.   Die ledevergoeding is egter ‘n uitgawe vir die BK en word van die BK se inkomste afgetrek wat dan die wins verminder en so ook die inkomstebelasting.
 • ‘n Bk het onbepaalde voortbestaan,  dit beteken dat die BK bly voorbestaan maak nie saak wat met die lede gebeur nie.   Die lede kan bedank, hulle aandeel verkoop of tot sterwe kom, dit affekteer nie die BK nie.   Wat ‘n belangrike punt is by boedelbeplanning.   Dit verseker in die geval waar ‘n man en sy vrou albei lede van die BK is. dat in geval een van hulle tot sterwe sal kom, die BK nie ophou handel dryf nie en dus word daar geen bv. bankrekeninge gevries nie sodat die oorblywende lid onverstoord met besigheid kan aangaan en dus so steeds ‘n inkomste het.   Dit spaar ook boedelkoste want nie die BK se bates en laste of enige iets van die BK word beinvloed nie en is ook nie deel van die boedel nie.   Met ander woorde die oorblywende lid “erf” in effek die hele BK sonder dat daar aan wetlike vereistes voldoen moet word.
 • ‘n BK mag nie meer as 10 lede hê nie, waarvan almal natuurlike persone moet wees, een BK / maatskappy  kan nie lid van ‘n ander BK word nie.
 • ‘n BK beskik oor ‘n kapitaalrekenig wat as “bydrae”bekend stel. die bydrae word in die stigtingsverklaring gemeld en kan verander word deur ‘n gewysigde stigtingsverklaring in te dien. 
 • ‘n BK se administrasie  is onder beheer van die registrateur en alle dokumente wat deur die registrateur gehou word is ter openbare insae, onderworpe aan die betaling van die voorgeskrewe gelde.
 • ‘n BK voorsien beperkte aanspreeklikheid aan sy lede maar die lede kan gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik gehou word vir die skulde van ‘n BK indien hulle sekere bepalings van die wet oortree.

 1.  Beperkte aanspreeklikheid
DIe lede se aanspreeklikheid tot skulde  is beperk tot  hulle persentasie aandeel in die BK  indien die volgende bepalings van die wet oortree word:
 1. Die aangaan van transaksies war die naam van die BK gebruik word sonder die afkorting BK of CC.
 2. Versuim om die bydraes soos bepaal in die stigtingsverklaring, te maak.
 3. Toelaat dat die aantal lede die getal van 10 oorskry vir ‘n tydperk van 6 maande.
 4. Waar ‘n regspersoon ‘n ledebelang hou waarop dit nie geregtig is nie.
 5. Deur sekere betalings aan die lede te maak alhowel die korporasie nie voldoen aan die solvensie- en likwiditeitsvereistes van die wet nie.
 6. Deelname aan die bestuur van ‘n korporasie deur ‘n persoon terwyl hy onbevoeg is om dit te doen.
 7. Toe te laat dat die amp van rekeningkundige beampte vir 6 maande vakant is.
 8. Die besigheid roekeloos, met growwe nalatigheid, met die opset om te bedrieg of vir ‘n bedrieglike doel bedryf.
 9. Indien ‘n BK gederigistreer word terwyl dit uitstaande verpligtinge het, is alle lede ten tye van deregistrasie gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik vir sodanige verpligtinge.
 10. Versuim om ‘n gewysigde stigtingsverklaring binne die voorgeskrewe tydperk in te dien.
 11. Uitreiking van of die magtiniging van uitreiking van ‘n wissel, bestelling en/of dienste sonder dat die naam van die korporasie gemeld word.
 12. Verbreking van enige verpligting voortvloeiend uit ‘n lid se vertrouensverhouding by wyse van handeling of versuim daarvan.
 13. Versuim om met die mate van sorgsaamheid en vaardigheid te handel wat redelikerwys verwag kan word van ‘n persoon met die lid se kennis en ondervinding van die bedryf van die besigheid van die BK.
 14. Toelating of magtiging van ‘n lening of sekuriteit wat deur die wet verbied word.
  • Hierdie regulasies voorsien ‘n vorm van selfreguleering in die opsig dat lede wat versuim om die reëls van die stelsel na te kom, hulle beskerming verbeur deurdat hulle persoonlik en gesamentlik vir verpligtinge aanspreeklik raak
Kontak ons by raimond@wol.co.za of ons website by www.swellendamaccountants.com

No comments: